Przeskocz do treści

Część opisowa – treść Instrukcji

  1. Treść opracowywana jest zgodnie z wytycznymi najnowszych przepisów (Rozp. MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.Nr 109, poz. 719).
  2. Podczas wizji lokalnej zbieramy informacje na podstawie których opracowujemy procedury ewakuacyjne oraz czynności poszczególnych osób (wg. pełnionej funkcji). Część ta - sposoby postępowania na wypadek pożaru - jest najważniejsza z punktu widzenia późniejszego przeszkolenia pracowników oraz wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  3. W treści również zawarte są:
  • Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku - jest to komplet informacji charakteryzujący budynek pod względem ochrony przeciwpożarowej. Bardzo ważne, aby te informacje były dokładnie zebrane i przedstawione ponieważ na ich podstawie funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej odbierający budynek lub prowadzący kontrole analizuje wymagania ppoż. dla budynku.
  • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla poszczególnych grup pracowników - punkt bardzo istotny na który trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas szkolenia pracowników ponieważ pomaga uświadomić im, że nie tylko właściciel lub zarządca budynku odpowiada za jego stan bezpieczeństwa pożarowego, ale także pozostali pracownicy nawet na najniższym szczeblu hierarchii osobowej. Określa się tu pewne podstawowe obowiązki oraz czynności zabronione w pomieszczeniach, w których pracują oraz na stanowiskach pracy.
  • Warunki i organizację ewakuacji - w punkcie tym określa się jak należy przeprowadzić ewakuację przy uwzględnieniu opracowanych sposobów postępowania na wypadek pożaru (procedury ewakuacyjne) oraz jak przeprowadzić próbną ewakuację, jeżeli jest wymagana.
  • A ponadto: Sposoby zaznajamiania pracowników z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i przepisami przeciwpożarowymi; zasady użycia sprzętu przeciwpożarowego (gaśnic, hydrantów itp.) będącego na wyposażeniu obiektu; zasady poddawania przeglądom i czynnościom konserwacyjnym sprzętu przeciwpożarowego; zasady zabezpieczania prac pożarowo-niebezpiecznych.

Poza treścią w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego znajduje się część graficzna, plany obiektu, każdej kondygnacji ze wskazaniem rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i znaków ewakuacyjnych oraz drogi ewakuacyjnej z odpowiednim podziałem budynku. Wszystkie informacje do opracowania części graficznej zbierane są, zaznaczane podczas wizji lokalnej w obiekcie.

Aby przejść do działu "Część graficzna Instrukcji" - kliknij